` Ministerul Culturii - ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

18.03.2016 |

0


 

 

 

 

 

REZULTAT FINAL

Concurs de proiecte de  management organizat pentru Biblioteca Națională a României

 

12 mai 2016

 

Secretariatul comisiei de concurs anunţă rezultatul final al concursului, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management pentru Biblioteca Națională a României,  aprobat prin O.M.C. nr. 2185/2016 :

 

Nr. crt.

Candidat

Selecţie dosare

 

Notă

etapa I*

Rezultatul final

1.

 

Mădălina Mirea

admis

5,35

respins

 

* Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei interviului candidaţii care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

 

Secretariatul Comisiei de concurs

 

 

 


 

 

 

CONCURS DE MANAGEMENT

organizat pentru Biblioteca Națională a României

 

5 mai 2016

 

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Națională a României,  aprobat prin O.M.C.nr. 2185/2016,

 

rezultatul Etapei I:

 

Nr.      

crt.

Candidat

Notă etapa I

1

B.N.R. 1

5,35

 

In temeiul art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:

Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

 

 

Secretariatul comisiei de concurs

 

 

 


 

 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Națională a României

 

 

25.04.2016

 

 

În urma analizării dosarului de concurs depus pentru concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Naționale a României, Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul acesteia:

 

nr. crt.

cod identificare

rezultatul selectiei

1.

B.N.R. 1

admis

 

 

  Secretariatul comisiei de concurs numit prin O.M.C. nr. 2241/2016

 

 

 

 


 

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Națională a României

 

 

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Națională a României.

 

Condiţii de participare:


a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b)   are capacitate deplină de exerciţiu;

c)    are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

 1. domeniul fundamental de ierahizare – științe sociale; ramura de știință – științe ale comunicării, domeniul de ierarhizare – științe ale comunicării, domeniul de licență – științe ale comunicării;
 2. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență – limbă şi literatură;
 3. domeniul fundamental de ierarhizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie,  domeniul de licență – istorie;
 4. domeniul fundamental de ierarhizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie,  domeniul de licență – studiul patrimoniului (Heritage Studies);
 5. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale; domeniul de ierarhizare – studii culturale; domeniul de licență – studii culturale; specializarea – studii culturale;
 6. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – arte,  domeniul de licență – arte vizuale; specializarea – conservare și restaurare, istoria și teoria artei.

d)   are experiență în specialitatea studiilor menționate la lit. c) de minimum 5 ani;

e)    are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului[1];

f)     nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g)   nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)   nu deţine o funcţie de manager[2] la o altă instituţie publică de cultură din România[3];

i)     nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

k)    cunoaște obligatoriu limba engleză sau franceză, scris și vorbit, nivel avansat;

l)     are cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook, Internet Explorer etc).

 


Calendarul concursului:


a)    18.03.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

b)   20.04.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)    21 – 25.04.2016, selecția dosarelor;

d)   26.04. – 05.05.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;

e)    06 – 09.05.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

f)     în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.

g)   candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.

h)   în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 20.04.2016, ora 1600 la Serviciul Resurse Umane – etajul 4,        camera 419.

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;

b)   copie a actului de identitate;

c)    curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări[4];

e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)     cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g)   copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h)   declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;

i)     declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;

j)     declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;

k)    proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

 

 

Anexe:

 

 

 


BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.S.G.G. nr. 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice.


[1] condiţia de pregătire sau experienţă în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

[2] astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

[3] condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

[4] în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii