` Ministerul Culturii - A N U N Ţ

A N U N Ţ

11.03.2016 |

0


 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) și ale art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de  ocupare a funcţiilor publice de execuție vacante, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:

 • consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei;
 •  consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei;
 •  consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul Juridic, Contencios;
 •  consilier juridic clasa I grad profesional debutant la Serviciul Juridic, Contencios.

 

I. Etapele de desfășurare a concursului:

 

Înscrierea la concurs se face în perioada 11martie – 30 martie 2016, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

- selecţia dosarelor de înscriere se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 6 aprilie 2016;

- proba scrisă va avea loc în data de 11 aprilie 2016, ora 1100;

- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

 

II.  Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:


Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice:

 

a.    Pentru funcţia de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

b.    Pentru funcţia de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental “ştiinţe umaniste şi arte” sau “ştiinţe sociale”;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

 

c.    Pentru funcţia de consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul Juridic, Contencios

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental “științe sociale” – ramura științe juridice;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

 

d. Pentru funcţia de funcţia de consilier juridic clasa I grad profesional debutant la Serviciul Juridic,   Contencios:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental “științe sociale” – ramura științe juridice;

 


III. Bibliografia de concurs:

 

a.    Pentru funcţia de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei:

 • Constituția României – Republicare;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

b.    Pentru funcţia de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografiei:

 • Constituția României – Republicare;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

c.    Pentru funcţia de consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul Juridic, Contencios:

 • Constituția României – Republicare;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • NOUL COD CIVIL  din 15 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)

      Cartea a V-a . Despre obligații

      Titlul I. Dispoziții generale

      Titlul II. Izvoarele obligațiilor

      Titlul III. Modalitățile obligațiilor

      Titlul V. Executarea obligațiilor

 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ de la 1865, actualizat și completat

       Cartea II.Procedura contencioasă

       Titlul III. Procedura înaintea primei instanțe

       Titlul IV. Apelul

       Titlul V. Căile extraordinare de atac

 • NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, (Legea nr. 134/2010)

       Cartea II.Procedura contencioasă

       Titlul I. Procedura înaintea primei instanțe

       Titlul II. Căile de atac

       Cap.II Apelul

       Cap.III Căile extraordinare de atac

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

d. Pentru funcţia de funcţia de consilier juridic clasa I grad profesional debutant la Serviciul Juridic,   Contencios:

 • Constituția României – Republicare;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • NOUL COD CIVIL  din 15 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)

      Cartea a V-a . Despre obligații

      Titlul I. Dispoziții generale

      Titlul II. Izvoarele obligațiilor

       Titlul III. Modalitățile obligațiilor

       Titlul V. Executarea obligațiilor

 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ de la 1865, actualizat și completat

       Cartea II.Procedura contencioasă

       Titlul III. Procedura înaintea primei instanțe

       Titlul IV. Apelul

       Titlul V. Căile extraordinare de atac

 • NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, (Legea nr. 134/2010)

       Cartea II.Procedura contencioasă

       Titlul I. Procedura înaintea primei instanțe

       Titlul II. Căile de atac

       Cap.II Apelul

       Cap.III Căile extraordinare de atac

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

IV. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

a) formularul de înscriere, anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013, anexa nr. 2;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr. 3;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr. 4

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se ceritifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 5, până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii