` Ministerul Culturii - A N U N Ţ

A N U N Ţ

11.03.2016 |

0


 

 

 

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) și ale art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 43 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concurs de  ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Cultură Scrisă – Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii.

 

I. Etapele de desfășurare a concursului:

 

Înscrierea la concurs se face în perioada 11 martie – 18 martie 2016, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

- selecţia dosarelor de înscriere se realizează până la data de 21 martie 2016 ora 1430;

- proba scrisă va avea loc în data de 23 martie 2016, ora 1100;

- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

 

II. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:


Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 


Condiţii specifice:

 

  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

 

III. Bibliografia de concurs:

 

  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  • HG nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare;
  • Legea 334/2002 privind bibliotecile, republicată;
  • Legea 186/ 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;
  • Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 136/2015 pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania;

 

 

IV. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:


a) formularul de înscriere, anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013, anexa nr. 2;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr. 3;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr. 4

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se ceritifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 5, până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

 

 

 

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii